Pielęgniarstwo Specjalistyczne

Wydania 2013-2016

Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 1 (maj 2013)

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE NR 1-MAJ 2013wydanie1

KARDIOLOGIA

1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegach kardiochirurgicznych wykonywanych z użyciem krążenia pozaustrojowego.

2. Jakość życia pacjentów po zawale mięśnia sercowego leczonych angioplastyką tętnic wieńcowych

3. Zawał serca.Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem zakwalifikowanym do koronarografii i koronaroplastyki.

4. Odmienność kulturowa jako nowe wyzwanie w praktyce pielęgniarki i położnej.

5. Poziom wiedzy pacjentów wobec badań z zakresu kardiologii inwazyjnej.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 2 (wrzesień 2013)

Pielęgniarstwo Specjalistyczne. Nr 2. Wrzesień 2013Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 2

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA OPIEKA:

1. Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ECMO.

2. Opieka pooperacyjna nad dzieckiem po wszczepieniu mechanicznego wspomagania krążenia

3.Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca

4. Rola pielęgniarki w leczeniu ostrego bólu u pacjentów torakochirurgicznych.

5. Błędy popełniane przez pielęgniarki anestezjologiczne

6. Kompetencje pielęgniarki anestezjologicznej.

7. Specyfika znieczulenia do zabiegów okulistycznych

8. Wykorzystanie skali NAS ( Nursing Activities Score) do oceny obciążenia praca w oddziale intensywnej terapii.

 

 

Pielęgniarstwo specjalistyczne Nr 3 ( grudzień 2013)

Pielęgniarstwo Specjalistyczne Nr 3 Grudzień 2013

PEDIATRIA

1. Psychiczne przygotowanie dziecka do zabiegu operacyjnego.

2. Opieka nad dzieckiem i monitorowanie parametrów życiowych po operacji kardiochirurgicznej.

3. Rodzaje mechanicznego wspomagania krążenia u dzieci.

4. Zachowania prozdrowotne rodziców w profilaktyce zakażeń układu moczowego.

5. Problemy biopsychospołeczne dziecka z długotrwałym mechanicznym wspomaganiem serca a wskazania do wdrożenia opieki paliatywnej.

6. Profilaktyka zakażeń u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w przebiegu polekowej neutropenii.

7. Rola rodziców w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

8. Recenzja artykułu „Problemy etyczne przy resuscytacji i leczeniu noworodków urodzonych przedwcześnie”.

9. Problemy etyczne przy resuscytacji i leczeniu noworodków urodzonych przedwcześnie.

10. Odmienność opieki nad dzieckiem – rola pielęgniarki w zmniejszaniu stresu u dzieci leczonych w OIT.

 

 


Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 4 ( marzec 2014)

Pielęgniarstwo Specjalistyczne 1(4) Marzec 2014

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE:

1.Analiza stresu związanego z wykonywaniem obowiązków zawodowych przez pielęgniarki anestezjologiczne na podstawie ich subiektywnej oceny.

2. Wpływ rozwoju zawodowego na wizerunek pielęgniarstwa.

3. Z historii pielęgniarstwa w Polsce.

4. Wypalenie zawodowe pielęgniarek.

5. Sposoby radzenia sobie ze stresem wynikającym z pracy pielęgniarki.

6. Projekt opisu pielęgniarskich stanowisk pracy.

7. Obciążenie pracą pielęgniarek i położnych w kontekście wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego dla kobiet.

8. Co powinnyśmy wiedzieć o systemie zarządzania jakością.

 

 


Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 5 ( lipiec 2014)

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE numer (2)5

KARDIOLOGIA

1. Niedoceniona rola profilaktyki chorób układu krążenia. Nowości zawarte w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2. Rola diety w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia oraz cukrzycy typu 2.

3. Pokontrastowa niewydolność nerek w świetle publikacji – rola pielęgniarki w jej zapobieganiu.

4. Opieka nad chorym z zaburzeniami kardiologicznymi w przebiegu Boreliozy z LYME.

5. Ocena poziomu stresu przedoperacyjnego u dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym na podstawie subiektywnej opinii rodziców.

6. Analiza porównawcza wiedzy i umiejętności pielęgniarek w sprawowaniu opieki nad Chorymi leczonymi z wykorzystaniem terapii ECMO.

7. Wpływ napojów energetyzujących na układ krążenia.

8. Rola rehabilitacji w terapii ciężkiego i długotrwałego przebiegu pooperacyjnego u Chorego po reinplantacji zastawki mitralnej – opis przypadku.

9. ODBORNY RECENZOVANY CASOPIS PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE

10. ZAPROSZENIE NA I MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ PIELĘGNIARSTWA SPECJALISTYCZNEGO.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr (6 grudzień 2014)

chirurgia

CHIRURGIA

1. Pielęgnacja pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych leczonych w oddziale chirurgicznym.

2. Problemy zdrowotne pacjentów po transplantacji nerek.

3. Ważne aspekty opieki przed i pooperacyjnej sprawowanej nad pacjentem w wieku podeszłym.

4. Wybrane aspekty z zakresu opieki pooperacyjnej po zabiegach kardiochirurgicznych – rola zespołu medycznego w aspekcie diagnostyki, przeciwdziałania i leczenia typowych zagrożeń pozabiegowych.

5. Jakość życia osób z zaćmą – przed i po zabiegu wszczepienia soczewek.

6. Stopa cukrzycowa – metoda i techniki miejscowego leczenia i pielęgnacji zmian skórnych.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 7 (Luty 2015)

NEUROGOLIA

Neurologia

1. Choroba otępienna w podeszłym wieku – rola pielęgniarki w przygotowaniu opieki nad chorym.

2. Problemy pielęgnacyjne wynikające z opieki nad chorym z Encefalopatią Wątrobową.

3. Omdlenie – różnicowanie, diagnozowanie i postępowanie.

4. Powikłania neurologiczne u dzieci na wspomaganiu mechanicznym.

5. Poziom depresji u chorych po udarze mózgu w dwóch grupach wiekowych.

6. Urazy czaszkowo-mózgowe – główne aspekty opieki pielęgniarskiej, cz. II.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 8 (maj 2015)

VARIA nr 8 maj 2015

Pielegniarstwo Specjalistyczne nr 2(8)2015

1. Hipotermia terapeutyczna.

2. Stany emocjonalne człowieka a ich wpływ na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

3. Zabiegi witreoretinalne w schorzeniach siatkówki – interwencje pielęgniarskie.

4. Pacjent w podeszłym wieku z niewydolnością serca w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

5. Zarządzanie szpitalem a zagadnienie jakości usług medycznych.

6. Innowacyjność usług medycznych a turystyka medyczna do Polski

7. Ryzyko zawodowe zakażenia gruźlicą – gruźlica nadal groźna.

8. Mononukleoza – choroba pocałunków. Diagnostyka, leczenie, pielęgnacja.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 9 (sierpień 2015)

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE 3(9)

1. Statut Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Specjalistycznego.

2. Działania pielęgnacyjne u pacjentów z nieutrwalonym migotaniem przedsionków.

3. Rola i znaczenie rehabilitacji w opinii pacjentów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach.

4. Poziom wiedzy pielęgniarek operacyjnych szpitala klinicznego w zakresie zagrożeń zakażeniami.

5. Problemy bio – psycho – społeczne pacjentów geriatrycznych po interwencjach kardiochirurgicznych.

6. Assessment of spiritual needs and assessment tools.

7. Opieka nad pacjentem z myasthenia gravis w warunkach domowych – opis przypadku.

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 10 (listopad 2015)

Pielegniarstwo specjalistyczne r 4(10) 2015

1. Opieka pielęgniarska nad osobą z chorobą Parkinsona w warunkach domowych.

2. Wiedza pacjentów na temat samoopieki po udarze niedokrwiennym mózgu.

3. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji wielkomiejskiej małopolski.

4. Postępowanie pielęgnacyjne u pacjentów po udarze niedokrwiennym.

5. Życie w cieniu porfirii – diagnostyka i opieka pielęgniarska.

6. Jakość życia pacjentów po udarze mózgu.

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 11 (luty 2016)

 

1. Ocena jakości życia pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

2. The evaluation of the quality of life of patients with spinal cord injury

3. Strategie radzenia sobie z bólem w kardiochirurgii. Rola pielęgniarki w uśnieżaniu bólu pooperacyjnego

4. The strategies of coping with pain in cardiac surgery. The role of a nurse in relieving postoperative pain

5. Ocena wiedzy pacjentów na temat znajomości zasad bezpiecznego stosowania doustnych antykoagulantów

6. The evaluation of patients’ knowledge concerning the awareness of rules of safe usage of oral anticoagulants

7. Prewencja wertykalnej drogi emisji wirusa HIV – opieka nad matkąi dzieckiem

8. Vertical road issue prevention of HIV–Care for mother and child

9. Pielęnowanie pacjenta z łjotokowym zapaleniem skóy –opis przypadku

10. Nursing care of the patient with seborrhoeic dermatitis –case study

 

 

 

Pielęgniarstwo Specjalistyczne nr 12 maj 2016

 

1.Wiedza kobiet w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki raka piersi

2. Women’s Knowledge about Breast Cancer Risk Factors and Prevention

3. Leczenie bólu pooperacyjnego w kardiochirurgii

4. The treatment of postoperative pain in cardiac surgery

5. Zdarzenia niepożądane jako element oceny jakości opieki medycznej w programie akredytacji szpitali

6. The evaluation of the quality of life of patients with spinal cord injury

7. Problemy emocjonalne pielęgniarek pracujących w oddziale Chirurgii Dziecięcej

8. Emotional problems Nurses working in the department of Pediatric Surgery

9. Hemoliza in vitro

10. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na slovensku

11. The concept of health care in anesthesiology and intensive medicine in Slovakia