Ocena wpływu uzależnienia od alkoholu i internetu na występowanie objawów zaburzeń emocjonalnych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat Evaluation of the impact of alcohol and Internet addiction on the occurrence of symptoms of emotional disorders in men aged 20 to 24

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Krystyna Mizerska
Adrianna Lara

Abstrakt


Wstęp: Zaburzenia emocjonalne to różnego rodzaju zakłócenia nastroju, sposób myślenia i działania jednostki, skutkujące trwałymi schorzeniami lub zaburzeniami osobowości. Pod pojęciem zaburzeń emocjonalnych rozumiemy objawy różnego typu, prowadzące do zachowania odbiegającego od tego, co przyjęte jest za normę. Problemy emocjonalne utrudniają funkcjonowanie społeczne osoby i są uznawane za jednostki chorobowe kwalifikujące się do psychoterapii.
Głównym celem pracy było zbadanie i ocena wpływu uzależnień na zaburzenia emocjonalne w grupie wiekowej
mężczyzn 20 -24 lata.
Materiał i metody: badania przeprowadzone w oparciu o metodę ankietową. Autorska ankieta składa się łącznie z 46 pytań.
Wyniki: na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w większości osoby badane wiedziały coto są emocje, uzależnienia i zaburzenia emocji. Wśród badanych były osoby uzależnione zarówno od substancji, jak i od czynności. Część z osób uzależnionych korzystała z pomocy terapeutycznej. W ocenie badanych, spośród uzależnień od nowych technologii, największy wpływ na zaburzenia emocji mają media społecznościowe, gry komputerowe i telefon

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Jarema M.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

Jarymowicz M., Imbir K.: Próba taksonomii ludzkich emocji. Przegląd Psychologiczny, Warszawa 2017, 53, 4.

Jasielska A:. Charakterystyka i konsekwencje potocznego rozumienia emocji. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2017.

Jasielska A.: Związek pamięci roboczej ze strategiami regulacji emocji. Roczniki Psychologiczne, XVIII(2-2019).

Kanasz, T.: Uwarunkowania szczęścia.. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. Warszawa 2016.

Knopp, K.: Inteligencja emocjonalna a temperament studentów oraz postawy rodzicielskie ich matek i ojców. Roczniki Psychologiczne, X(2-2018).

Kozak S.: Patologia analfabetyzmu emocjonalnego. Przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy. Wydawnictwo Difin SA. Warszawa 2017, s. 8.

Kucharska-Pietura, K.: Czym jest emocja? Trudności definicyjne i klasyfikacyjne zjawisk emocjonalnych. edukacjamedyczna.pl

Majchrzak P., Ogińska-bulik N.: Uzależnienie od Internetu. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2019.

Plutchik R.: A general psychoevolutionary theory of emotion. [w:] R. Plutchik. H. ,Kellerman (red.).: Emotion: Theory, research, and experience: Vol. 1. Theories of emotion New York 2019.

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2017. Funkcjonowanie emocjonalne a uzależnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym. https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=7555022

Zgliczyński W.: Alkohol w Polsce. Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych. 2016. Warszawa. https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CEF/$file/Infos_216.pdf

Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.