Współpraca zespołów interdyscyplinarnych – narzędzia do badań zespołów lekarsko-pielęgniarskich. Cooperation of interdisciplinary teams - tools for research of medical and nursing teams

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Molka
https://orcid.org/0000-0002-7682-3367
Paweł Michalski
https://orcid.org/0009-0002-8935-7171

Abstrakt

Wprowadzenie: Profesjonalna współpraca w ramach opieki zdrowotnej i poza nią jest niezbędna do zarządzania różnymi rolami i obowiązkami pielęgniarek w obliczu różnorodnych lokalnych, krajowych i globalnych wyzwań. Relacje między pielęgniarkami są ważne nie tylko dla samych pielęgniarek, ale także dla pacjentów i organizacji opieki zdrowotnej.


 Cel pracy identyfikacja wystandaryzowanych narzędzi badawczych służących do oceny współpracy pomiędzy zespołami lekarskimi i pielęgniarskimi na podstawie literatury oraz dokonanie wyboru i oceny jednego z narzędzi badawczych.


Materiał i metodyka: Przegląd systematyczny dokonany pod kątem artykułów opublikowanych między 1999 a 2022 rokiem. W bazach medycznych wyselekcjonowano ponad 100 artykułów z całego świata, a do dalszych badań wybrano 52 artykuły zgodnie z wiodącym tematem pracy. Do ostatecznej próby włączono 13 prac, które spełniły kryteria.


Wyniki: Na podstawie danych uzyskanych z zestawienia tabelarycznego wynika, że skala JSATPNC była walidowana w minimum 12 krajach świata, w tym narzędzie to było badane w Stanach Zjednoczonych minimum 2 razy. Pozostałe kraje w których walidowano skalę leżą w różnych rejonach świata od Europy po Azję, jak równiez w różnych kręgach kulturowych. Średni wskaźnik  alfa cornbacha dla skali w wykorzystanych pracach wynosi 0,79 co pozwala stwierdzić, że jest to wiarygodne narzędzie badawcze.


Wnio­ski/Podsumowanie: Zidentyfikowano kilka narzędzi do badań współpracy między pielęgniarkami a lekarzami. Na szczególną uwagę zasługuje narzędzie przygotowane przez zespół Uniwersytetu Jeffersona – JSATPNC. Wyniki wszystkich badań wskazują, że pielęgniarki, w porównaniu z lekarzami wyrażają bardziej pozytywne nastawienie do współpracy lekarsko-pielęgniarskiej i jest to wynik wspólny, niezależny od kultury danego regionu. Nastawienie to może ulegać modyfikacji poprzez wspólną edukację w wewnętrznych strukturach organizacyjnych i/lub wprowadzeniu edukacji opartej na współpracy studentów medycyny i pielęgniarstwa, zwłaszcza w kulturach o hierarchicznym modelu relacji międzyzawodowych.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

[ ] Aiken, L. H., Sloane, D. M., Bruyneel, L., Van den Heede, K., Sermeus, W. (2013), RN4CAST Consortium. Nurses' reports of workingconditions and hospitalquality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies, , 50(2), 143–153.

[ ] Flinkman, M. , &Salanterä, S. (2015). Early career experiences and perceptions – a qualitative exploration of the turnover of young registerednurses and intention to leave the nursingprofession in Finland. Journal of Nursing Management, 23(8), 1050–1057.

Aiken, L. H. , Sloane, D. M. , Bruyneel, L. , Van den Heede, K. , &Sermeus, W. (2013). RN4CAST Consortium. Nurses' reports of workingconditions and hospitalquality of care in 12 countries in Europe. International Journal of Nursing Studies. 50(2), 143–153.

Flinkman, M. , &Salanterä, S. (2015). Early career experiences and perceptions – a qualitative exploration of the turnover of young registerednurses and intention to leave the nursingprofession in Finland. Journal of Nursing Management, 23(8), 1050–1057.

[ ] Tuckett, A. , Winters‐Chang, P. , Bogossian, F. , & Wood, M. (2015). Why nurses are leaving the profession…lack of support from managers': What nurses from an e‐cohort study said. International Journal of Nursing Practice, 21(4),

[ ] Galleta, M. , Portoghese, I. , Carta, M. G. , D'Aloja, E. , &Campagna, M. (2016). The effect of nurse‐physiciancollaboration on jobsatisfaction, team commitment and turnoverintention in nurses. Research in Nursing& Health, 39(5)

[ ] Lavandero B., Woods R., D. , & Early, S. (2014). Critical CareNurse Work Environments 2013: a Status Report. Critical CareNurse, 34(4),

[ ] Chenjuan, M. , Jingjing, S. , &Bott, M. J. (2015). Linking unit collaboration and nursingleadership to nurseoutcomes and quality of care. The Journal of Nursing Administration, 45(9),

[ ] Purpora, C. , &Bleigen, M. A. (2015). Job satisfaction and horizontal violence in hospitalstaffregisterednurses: The mediating role of peerrelationships. Journal of ClinicalNursing, 24(15–16),

[ ] Utriainen, K. , Ala‐Mursula, L. , &Kyngäs, H. (2015). Hospitalnurses' wellbeing at work: a theoretical model. Journal of Nursing Management, 23(6),

Moore J, Prentice D, McQuestion M. Social Interaction and Collaboration among Oncology Nurses. Nurs Res Pract. 2015; 2015:248067. doi: 10.1155/2015/248067. Epub 2015 May 31. PMID: 26113993; PMCID: PMC4465712.

[ ] Dougherty Mary B., Larson Elaine (2005), A Review of Instruments Measuring Nurse-Physician Collaboration, Journal of Nursing Administration 35:5, 244-253

Alfonso Sollami, Luca Caricati & Leopoldo Sarli (2015) Nurse–physician collaboration: a meta-analytical investigation of survey scores, Journal of Interprofessional Care, 29:3, 223-229, DOI: 10.3109/13561820.2014.955912