Pielęgnowanie dziecka w wieku szkolnym z zespołem pocovidowym PIMS – opis przypadku Nursing a school-age child with post-covid PIMS syndrome – a case report

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Joanna Kukla

Abstrakt

Streszczenie
Wstęp: PIMS to skrót od ang. Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, czyli pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny. Jest to rzadka choroba zapalna, która występuje u dzieci i młodzieży, zazwyczaj w wieku od 2 do 18 lat, i może być powiązana z COVID-19 lub innymi zakażeniami wirusowymi.
Cel: Określenie problemów pielęgnacyjnych małoletnich chorych z jednostką chorobową wieloukładowy zespół zapalny PIMS w warunkach oddziału intensywnej terapii.
Materiał i metody: Studium przypadku (ang. Case study). Case study to metoda jakościowa, której najważniejszym celem jest przedstawienie konkretnego przypadku we wszystkich możliwych do zbadania aspektach. Badaniem objęto 11-letniego chłopca, u którego rozpoznano wieloukładowy zespół zapalny.
Wyniki: Wyodrębniono 10 diagnoz pielęgniarskich: Ryzyko wystąpienia wstrząsu dystrybucyjnego (masywna infekcja dróg oddechowych) i kardiogennego (zapalenie mięśnia sercowego osierdzia) z powodu stanu ogólnego. Ryzyko wystąpienia NZK z powodu niewydolności oddechowo-krążeniowej. Ryzyko popełnienia przez matkę dziecka błędów pielęgnacyjnych z powodu braku wystarczającej wiedzy; Ryzyko zakażenia cewnika centralnego poprzez niestosowanie zasad aseptyki i antyseptyki. Ryzyko powikłań wentylacji mechanicznej powodowane przedłużającym się czasem zastosowania tej formy wspomagania oddechu. Ryzyko wystąpienia infekcji jamy ustnej z powodu obecności rurki intubacyjnej. Ryzyko niedożywienia powodowane brakiem możliwości spożywania pokarmów. Ryzyko wystąpienia zaników mięśniowych i przykurczów na skutek długotrwałego unieruchomienia. Strach i obawy rodziców powodowane deficytem wiedzy na temat choroby dziecka. Ryzyko wystąpienia odleżyn na skutek długotrwałego unieruchomienia.
Podsumowanie: Najistotniejszymi problemami pielęgnacyjnymi były te problemy, które wiązały się bezpośrednio z zagrożeniem życia pacjenta. Działania pielęgniarskie miały na celu zapobieganie powikłaniom i zapewnienie dobrostanu pacjentowi i jego bliskim.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Kukla - Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

ORCID ID 0009-0000-9919-7963

Bibliografia

Dzieciątkowski T., Filipiak K.J.: Koronawirus SARS-CoV-2 - zagrożenie dla współczesnego świata, PZWL, Warszawa 2021.

Flisiak R., Horban A., Jaroszewicz J. i in.: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Medycyna Rodzinna 2021, 1, 27-29.

Krzystyniak K.: COVID-19, MERS, SARS - epidemiologia, leczenie, profilaktyka, Medyk, Warszawa 2020.

Hryniewicz W., Dubiela G.: Profilaktyka zakażeń powodowanych przez SARS-CoV-2 w zakładach opieki zdrowotnej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2020.

Płusa T.: COVID-19 Patogeneza i postępowanie, PZWL, Warszawa 2021.

Klok F.A., Boon G.J.A.M., Barco S. i in.: Różne maski duszności. Śródmiąższowe zapalenie płuc o etiologii SARS-CoV-2, Medical Tribune 2021, 2, 11-14.

Lech-Badłak K.: PIMS-TS – co o nim wiemy, Nowa Pediatria 2020, 2, 19-22.

Wieteska M., Maj D., Stanicki P.: Pediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with COVID-19 – a novel condition in children and adolescents, Pediatria Polska 2021, 96(2), 115-120.

Sybilski A.: Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci okiem alergologa i immunologa. Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2021, 8(4), 151-159.

Jurszewicz P., Górska-Kot A., Kowalska A.: Ciężki przebieg PIMS, Pediatria i Medycyna Rodzinna 2021, 17(3), 261–269.

Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Wydawnicza Implus, Kraków 1997.

Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej, PZWL, Warszawa 2016.