Wpływ podejmowania aktywności fizycznej i rehabilitacji na jakość życia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi objętych długoterminową opieką szpitalną The impact of engaging in physical activity and rehabilitation on quality of life by patients with mental disorders under long term inpatient care

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olga Jachym

Abstrakt

Streszczenie
Wstęp: Szpitalne psychiatryczne zapewniają chorym pomoc i opiekę w przypadkach poważnych zaburzeń i kryzysów, które wymagają intensywnego leczenia i jak również rehabilitacji, pomagają a jednocześnie uczą zachowań adaptacyjnych aby pacjent jak najszybciej mógł powrócić do pełnionych wcześniej zadań i ról społecznych. Choroby psychiczne są jednym z najważniejszych negatywnych czynników wpływających na jakość życia, codzienne funkcjonowanie, pracę, rodzinę. Jakość życia zależy od wielu czynników, które wpływają na nasze samopoczucie i zadowolenie z realizacji zadań w różnych okresach życia. Intensywna opieka medyczna, terapeutyczna i psychologiczna daje pacjentom szansę na powrót do zdrowia i normalnego życia społecznego. Zmiana poglądów na temat toku choroby psychicznej i poprawy funkcjonowania przyczyniła się do powstania specjalistycznej rehabilitacji psychiatrycznej Na przestrzeni lat obok farmakoterapii w leczeniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi pojawiły się interwencje terapeutyczne. Istotą leczenia jest poprawa jakości życia pacjenta w zakresie funkcji społecznych i poznawczych. Wpływ stosowania różnych form aktywności i rehabilitacji w opiece nad pacjentami z zaburzeniami zdrowia jest bardzo skuteczny i aktualny, a ich konsekwencje mogą być bardzo pomocne w wielu sferach życia.
Głównym celem pracy jest oceny wpływu podejmowania aktywności i rehabilitacji przez chorych z zaburzeniami psychicznymi objętymi długoterminową opieką stacjonarną na jakość życia.
Materiał i metody: W pracy użyto metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym, był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa . Składał się z 23 pytań oraz skróconej wersji ankiety oceniającej jakość życia The Word Health Organization Quality of Life (WHOQOL) – Bref. Wyniki badań zademonstrowano za pomocą metod statystyki opisowej. W celu zbadania istotności statystycznych skorzystano z analizy nieparametrycznego testu Chi2 Pearsona. Jako poziom istotności przyjęto p=0,05.
Wyniki: Z toku przeprowadzonych badań wynika iż wykorzystanie różnych form aktywności i rehabilitacji przez pacjenta chorego psychicznie istotnie wpływa jakość życia.
Podsumowanie: Istnieje istotna zależność między jakością życia w sferze somatycznej, psychologicznej oraz środowiskowej a korzystaniem z form aktywności i rehabilitacji, nie istnieje natomiast istotne zależność między jakością życia w sferze socjalnej a korzystaniem z form aktywności i rehabilitacji. Istnieje też istotna zależność między samooceną jakości życia a korzystaniem z form aktywności i rehabilitacji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły
Biogram autora

Olga Jachym - Wyższa Szkoła Zarzadzania w CzęstochowieBibliografia

Górna K., Jaracz K., Rybakowski J.: Pielęgniarstwo psychiatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2016.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J.: Psychiatria Tom I-III. Wydawnictwo Urban & Partner Wrocław 2017.

Jarema M., Rabe-Jabłońska J.: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2015.

Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2011.

Wilczek-Rużyczka E.: Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej Lublin 2007.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. 2017, poz. 458).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. 2020, poz. 685).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.06.2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285 z późn. zm.).

Lewko J., Łukaszuk C.R., Krajewskiej-Kułak E.: Pielęgniarstwo wczoraj i dziś. Rok 2020 rokiem pielęgniarstwa .Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu: Białystok 2020; 461-537.

Ciałkowska M., Adamowski T., Kiejna A.: Rehabilitacja psychiatryczna w Polsce. Przegląd piśmiennictwa polskiego 1990-2007. Psychiatria Polska.

Wilkos E., Tylec A., Kułakowska D., Kucharska K., Psychiatria Polska, tom XLVII 2013, 4, 621-634.

Pawłowska B., Fijałkowska-Kiecka P., Potembska E.: Zmiany w zakresie funkcjonowania psychospołecznego u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii objętych rehabilitacją psychiatryczną. Psychiatria Polska, 2015, 49(6), 1191-1202.

Łoza B., Markiewicz R., Szulc A., Wrońska I.: Pielęgniarstwo psychiatryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Lublin 2014.

Aleksandrowicz J.: Psychoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014.

Kromołowski H.: Rozwój opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Wydawnictwo Naukowe Katowice 2014.

Kratochvil S.: Podstawy psychoterapii. Wydawnictwo Zysk Poznań 2003.

Żaroń A.: Psychiatria środowiskowa z punktu widzenia wybranych potrzeb psychologicznych. Psychiatria 2018, 15(1), 45-49.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000r.Dz.Urz.UE 2016.

Meder J.: Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie. Biblioteka Psychiatrii Polskiej Kraków 2000.

Kiejna A., Piotrowski P., Adamowski T.: Rozpowszechnienie wybranych zaburzeń psychicznych w sposób dorosłych Polaków z odniesieniem do płci i struktury wieku - badanie EZOP Polska. Psychiatria Polska 2015, 49(1), 15-27.

Voruganti L., Heslegrave R., Awad A.G., Seeman M.V.: Quality of life measurement in schizophrenia: reconciling the quest for subjectivity with the question of reliability. Psychol Med 1998, 28, 165-172.

Jarema M.: Th e study of quality of life as an alternative form of evaluation. New Med 1996, 3, 15-16.

Makara-Studzińska M., Wołyniak M., Partyka I.: Sociodemographic determinants of the quality of life in patients with schizophrenia. Family Medicine & Primary Care Review 2012, 14(1), 52-57

Badura-Brzoza K., Piegza M., Błachut M. i in.: Ocena wpływu wybranych czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia pacjentów ze schizofrenią. Psychiatria Polska. 2012, XLVI(6), 975-984

Chądzyńska M., Kasperek B., Meder J., Spiridonow K.: Jakość życia osób przewlekle chorych na schizofrenię w ocenie ich samych i ich rodzin. Psychiatria Polska 2002, 5, 703-715.

Klamka A., Mazurowski K., Gezela M. i wsp.: Czynniki związane z jakością życia pacjentów ze schizofrenią – badanie przy zastosowaniu skali AQLS. Nowiny Lekarskie. 2006, 75(6), 564-567.

Okroj A.: Jakość życia pacjentów ze schizofrenią. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 2021, 6(2), 21–32.