Problemy pielęgnacyjne pacjenta w starszym wieku zakwalifikowanego do retransplantacji serca Care problems of an elderly patient qualified for heart transplant

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Agnieszka Łomża

Abstrakt

Streszczenie
Wstęp: Postęp badań, rozwój kardiochirurgii, postępy w leczeniu na oddziałach intensywnej terapii , działania rehabilitacyjne, działania pielęgniarskie , rozwój psychologii i psychiatrii oraz otwarcie społeczeństwa na pobieranie narządów od osoby zmarłej pozwalają na rozwój dziedziny medycyny jaką jest transplantologia.
Cel: celem pracy było określenie indywidualnego planu pielęgnacji dla pacjenta w starszym wieku , który wymagał retransplantacji serca. Zaplanowanie opieki, podejmowanie działań na rzecz pacjenta, wspieranie fizyczne i psychiczne, oraz edukacja pozwoliły na powstanie procesu pielęgnacji pacjenta.
Materiał i metody: W badaniu wykorzystano studium przypadku. Badania wykonano w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Opisano przypadek pacjenta 16 lat po przeszczepie serca, u którego doszło do ponownej niewydolności serca. Pacjent został poddany badaniom inwazyjnym i nieinwazyjnych a na ich podstawie został zakwalifikowany do ponownego przeszczepu serca, czyli do retransplantacji. Uzyskano świadomą zgodę pacjenta na przeprowadzenie badania.
Wyniki: Pacjent przebywał w oddziale szpitalnym, gdzie miał zaplanowaną opiekę wg planu opieki pielęgniarskiej, wiedzy pielęgniarskiej, sztuki pielęgniarskiej. Wykorzystano do tego celu kartę opieki pielęgniarskiej. Proces pielęgnowania zawierał wyszczególnienie danego problemu pielęgnacyjnego, celu opieki, plan działania, oraz ocenę stopnia skuteczności podjętych działań pielęgnacyjnych. Zidentyfikowano 10 głównych problemów do których sformułowano diagnozy i plany opieki oraz dokonano ewaluacji działań.
Podsumowanie: Wieloetapowy proces pielęgnowania, problemy pacjenta i sposoby ich rozwiązywania pokazały, że niektóre problemy zostały rozwiązane w całości, lecz niektóre tylko częściowo, ze względu na specyfikę problemów. Efektem końcowym był wypis pacjenta po retransplantacji do domu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Pączek L., Mucha K., Foroncewicz B.: Nawrót choroby podstawowej po przeszczepieniu narządów. Warszawa 2009.

Krupienicz A.: Podstawy pielęgniarstwa . Wrocław 2015.

Cierpka L., Durlik M.: Transplantologia kliniczna zasady ogólne. Poznań 2015.

Gulka B.: Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej .Kraków 2010.

Baran J., Preuss R.: Intensywna terapia. Edra Urban & Partner. Gdańsk 2021.

Jurkowska G., Łagoda K.: Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Warszawa 2011.

W. Ciechanowicz. Pielęgniarstwo – ćwiczenia tom 1 i tom 2.Warszawa 2014.

Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie .Warszawa 2011.

Kędziora-Kornatowska K., Muszalik M., Krajewska-Kułak E., Wrońska I.: Repetytorium z pielęgniarstwa. Warszawa 2015.

Płaszewska-Żywko L., Kózka M.: Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej. Warszawa 2021.

Knoff B., Pietrzak M., Kryczka T.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Warszawa 2021.

Krupienicz A., Jaciubek M.: Podstawowe procedury pielęgniarskie. Wrocław 2021.