Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową The role and tasks of a nurse in caring for a patient with an intestinal stoma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dominika Wyrzykowska

Abstrakt

Streszczenie
Sztuczny odbyt może zostać wyłoniony na stałe lub czasowo. Stała stomia zwana też ostateczną, końco-wą lub definitywną stosowana jest zazwyczaj u chorych, u których usuwany jest aparat zwieraczowy lub też jest on uszkodzony, co uniemożliwia jego rekonstrukcję. Czasową natomiast, nazywamy połączenie światła przewodu pokarmowego z powierzchnią powłok. W tym przypadku możliwa jest jej likwidacja po określonym czasie oraz powrót do naturalnej ciągłości przewodu pokarmowego. Z reguły, dzieje się tak po ustąpieniu zmian chorobowych. Czasowe wytworzenie stomii jest jednym z etapów leczenia lub przygotowaniem pacjenta do kolejnej operacji.
Celem głównym niniejszej pracy było przedstawienie roli oraz zadań jakie są stawiane pielęgniarkom jak i całemu personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową
Materia i metody W niniejszej pracy studium przypadku (case study) dotyczy młodego pacjenta, u które-go ze względów zdrowotnych została wyłoniona stomia jelitowa, analiza case study przebiegała następu-jąco: wywiad z pacjentem i jego rodziną, analiza dokumentacji medycznej chorego, przeprowadzenie badania podmiotowego (informacje dotyczące obecnych dolegliwości, czasie ich trwania, stosowanej farmakoterapii, współistniejących chorobach).
Wnioski Fakt wyłonienia stomii ma wpływ na aktywność fizyczną i zawodową.Pacjenci mają wiele pro-blemów pielęgnacyjnych. Najczęściej są one związane z wykonaniem irygacji i wycięciem otworu w płytce stomijnej, a także dotykaniem i opróżnianiem worka stomijnego. Wiedza pacjentów na temat sto-mii jelitowych jest ogólna i powierzchowna ponieważ nie zawsze otrzymują wyczerpujące informację podczas pobytu w szpitalu. Pacjenci chętnie korzystają z różnych form grupowego wsparcia, gorzej przy istniejących problemach psychologicznych. Niechętnie korzystają z pomocy psychologa ponieważ sam temat stomii jest dla nich krępujący. Chory powinien otrzymywać wsparcie ze strony rodziny, które po-może mu w zaakceptowaniu nowej sytuacji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Dział
Artykuły

Bibliografia

Głuszek S. Chirurgia. Podstawy. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019.

Michajlik A., Ramotowski W. Anatomia i fizjologia człowieka. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2013.

Roberts A.: Powikłania po operacji wyłonienia stomii. Poradnik dla pacjenta. Stomalife.

URL:https://stomalife.pl/wp-content/uploads/2018/12/powiklania-po-operacji.pdf,data wejścia 19.12.2022%20kliniczna/Powik%C5%82ania.pdf, data wejścia 19.12.2022

Gaćkowska K., Paluszkiewicz P.: Powikłania skórne stomii jelitowej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne. 2021; 1: 1-7.

URL: https://www.termedia.pl/Powiklania-skorne-stomii-jelitowej,50,44044,1,0.html, data wejścia 20.12.2022

Andziak A.: Stomia a aspekty psychologiczne. Warszawa. Portal medyczny Jelitowe.pl.;2021

URL:https://stomalife.pl/magazyn-po-prostu-zyj/zycie-ze-stomia/o-powiklaniach-stomii- raz-jeszcze/, data wejścia 20.12.2022

URL:https://www.polilko.pl/wp-content/uploads/ 2020/12/STOMIK_5_2020.pdf,data wejścia 20.12.2022

Polskie Towarzystwo Stomijne Pol–ilko. Sprzęt stomijny. URL: https://stomia.eu/category/akcesoria-stomijne, data wejścia 20.12.2022, URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002319. Data wejścia 20.12.2022,

Marszałek M.: Biegunki i zaparcia u pacjentów ze stomią. 2022 Portal Stomia 24. URL: https://stomia24.pl/zycie-ze-stomia/biegunki-i-zaparcia-przy-stomii/, data wejścia 23.12.2022