Pielęgniarstwo Specjalistyczne

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 13 sierpień 2016

PIELĘGNIARSTWO SPECJALISTYCZNE nr 13 sierpień 2016

 

1. Problemy pielęgnacyjne dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

2. Nursing problems of a child with cerebral palsy

3. Współudział pielęgniarki instrumentariuszki w profilaktyce zakażeń szpitalnych Bloku Operacyjnego w Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu

4. The participation of operating nurse in the prevention of hospital infections in Public Independent Health Care Institution Regional Medical Center in Opole

5. Opieka nad pacjentem po przeszczepieniu narządu poza ośrodkiem transplantacyjnym

6. Caring for transplant recipients in a nontransplant center

7. Pielęgniarka wobec problematyki dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego w szkole masowej

8. A nurse and a disabled or chronically ill child in a regular school

9. Szczepienia zalecane i obowiązkowe jako profilaktyka ospy wietrznej u dzieci

10. Vaccinations recommended and mandatory as the prevention of chickenpox in children

11. Wybrane aspekty stylu życia i ich wpływ na masę ciała u osób po 60 roku życia

12. Selected aspects of lifestyle and its impact on weight loss in people over the age of 60